سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
طهور
جمعه 86 شهریور 2

 

السلام علیک حین ترکع و تسجد!..... السلام علیک حین تقوم و تقعد!

چشمامو میدوزم به جادهء انتظار... به ته یه جاده که داره گرد و غبار... که شاید ببینم جمال یه مرد تک سوار!!!؟.....یه عاشق منتظر ظهوره... ظهورت طراوت یه نوره... یه نوری که جلوه حضوره....سینه اهل انتظار، وادیه طوره....!

السلام علیک حین ترکع و تسجد!..... السلام علیک حین تقوم و تقعد!

 ستاره نشسته به پای آوای دل.... ترانهء عشقش به روی لبهای دل.... ندارم قراری اینو میذارم به پای دل... نگاهم به راهه یک نشونه است... نشونه طلوع یک جونه است... جونه ترنم شبونه است... زمزمهء منتظر چه عاشقونه است.....!

السلام علیک حین ترکع و تسجد!..... السلام علیک حین تقوم و تقعد!

چشمای ستاره اسیر نور شماست.... تو کوچه دل نشون ردی از شماست.... شبای خدایی شب ظهور شماست....فرشته دل توی دل نداره، ستاره به پای تو میباره.... برای نگات چه بی قراره... وقتی که از راه برسی، دنیا بهاره ( چه بهاری است آن روز)....!!

السلام علیک حین ترکع و تسجد!..... السلام علیک حین تقوم و تقعد!