سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه
طهور
چهارشنبه 86 شهریور 14

خدایا در زندگی هرگز تو را از یاد نمی برم..... گرچه والدینم موهبت تولد در این دنیا را به من عطا کردند. اما تو هستی که موهبت زندگی جاودانه را به من می بخشی.

خدایا! اگر با من باشی،... چه کسی می تواند علیه من باشد؟ اگر من با تو باشم،... چگونه ممکن است که دشوارها نصیبم شوند و از میان برداشته نشوند؟

خدایا چنان نزدیکی که نمی توانم ببینمت..... آه! .... صدای تو هر لحظه با من سخن میگوید، اما من آن را نمی شنوم.

مرا به اعماق درونم ببر.... تا شکوه بی پرده جمال تو را بشنوم. مرا بیاموز که پیوسته تو را بجویم و همواره به عنوان یگانه پناهگاهم به تو رو کنم....... آمین!